Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene consumenten verkoop- en leveringsvoorwaarden

van Bagageweegschaal.com

 
Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘leverancier’ de webwinkel Bagageweegschaal.com bedoeld. Ingeschreven bij KvK onder nummer: 32069391.
 
1.2 Met ‘Afnemer’ wordt bedoeld: elke natuurlijke rechtspersoon die met leverancier een overeenkomt wenst af tesluiten of reeds afgesloten heeft.

1.3 Met ‘Producten’ wordt bedoeld: alle producten die leverancier aanbiedt op www.bagageweegschaal.com.

 
Artikel 2: Toepassing van deze Algemene Voorwaarden
 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leverancier en een Afnemer waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die
ten behoeve van Leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
 
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, met inachtneming van de in de offerte gestelde termijn voor aanvaarding. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door Leverancier schriftelijk (per email of gewone post) zijn bevestigd. Hiervan is sprake nadat door Leverancier een bevestiging van de order is verzonden naar de afnemer.

3.3 Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4: Levering- en verzendingstermijnen
 
4.1 De verzendtijd wordt aangeven in de orderbevestiging. De verzendtijden gelden slechts als indicatie. De maximale levertijd is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Leverancier wordt overschreden, zal Leverancier de Afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Indien de levertijd de maximale termijn van 30 dagen overschrijdt en deze overschrijding niet vooraf was
overeengekomen, dan heeft de Afnemer het recht om de koop te ontbinden, danwel om een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen na ontbinding teruggestort.
 
4.3 De Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leverancier gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.
 
4.4 De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen direct na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond na ontdekking daarvan, docht uiterlijk binnen drie werkdagen, per aangetekend schrijven aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

4.5 Leverancier behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de Afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

4.6 Leverancier behoudt zich het recht om verpakking aan te passen voor verzenddoeleinden.

4.7 Het risico tijdens het transport van het door de Afnemer bestelde product is voor Leverancier. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de Afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Leverancier kunnen worden uitgesloten.

Artikel 5: Overmacht
 
5.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 6: Betaling en incassokosten
 
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven.

6.2 Bij aankopen via de in artikel 1.3 genoemde websites gelden de aldaar aangegeven betalingsvoorwaarden.
 
6.3 Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang uiten gerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. De Afnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De factuur zal dan ter incasso worden gegeven aan een incassobureau, waarbij de kosten voor rekening van de afnemer komen.

6.4 Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel Herziene staffel incassokosten van de rechtbank.

6.5 Leverancier heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 
6.6 Indien de Afnemer reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde producten.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Leverancier totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms voorbehoud geleverde producten en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.3 De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, schade en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen.

7.4 Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 8: Garanties
 
8.1 Op de door Leverancier geleverde producten bestaat een garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de Afnemer die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.
 
8.2 Voor geleverde producten besteld via de in artikel 1.3 genoemde internetsites, heeft de afnemer recht op een zichttermijn van zeven werkdagen, waarbinnen de afnemer het product zonder opgaaf van reden terug kan sturen, zolang het product onbeschadigd en niet vuil is. Dit recht vervalt zodra het product in gebruik is
genomen. Eventuele retourzendingen dienen deugdelijk verpakt en vervoerd te worden en franco te worden verzonden.

8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera. De Afnemer komt geen aanspraak op garantie toe door een gebrek ontstaan door slijtage.

8.4 De door Leverancier geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
 
9.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan vanwege door de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de order.

9.2 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 
9.3 De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval.
 
 
Artikel 10: Intellectuele eigendom
 
10.1 Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 11: Persoonsgegevens
 
11.1 Door de Afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een database. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Afnemer. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van de bestelling van de Afnemer.
 
11.2 Tenzij de Afnemer heeft aangegeven dat de Afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Afnemer worden opgenomen in een database van Leverancier. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de producten en diensten van Leverancier. De verwerking van de gegevens van de Afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
11.3 De Afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Leverancier over de persoon van de Afnemer zijn of worden opgenomen in de database. De Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
 
 
Artikel 12: Toepasselijk recht
 
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 
12.2 De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Super eenvoudig!

1) Bevestig de bagageweegschaal

2) Druk op ON/off knop

3) Til de bagage op om te wegen

4) Druk op de on/OFF knop.